Từ Chối Trách Nhiệm

1. Thông tin trên trang web

Trang web langbun.vn (sau đây gọi là “Chúng tôi”) được cung cấp với mục đích cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi liên quan đến sản xuất bún mạch tràng và các món ăn làm từ bún. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn thiện của thông tin trên trang web này.

2. Sử dụng thông tin

Việc sử dụng thông tin trên trang web langbun.vn là trách nhiệm của người sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

3. Thay đổi thông tin

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của trang web langbun.vn mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thông báo về các thay đổi này.

4. Liên kết đến trang web bên ngoài

Trang web langbun.vn có thể chứa các liên kết đến trang web bên ngoài và tài liệu liên quan đến các bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Việc sử dụng các liên kết này là trách nhiệm của người sử dụng.

5. Sự chấp nhận

Việc sử dụng trang web langbun.vn đồng nghĩa với sự chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong phần này.


Lưu ý rằng việc tạo một phần “Từ Chối Trách Nhiệm” là một phần quan trọng của trang web của bạn, nhưng không thay thế cho việc tư vấn với luật sư hoặc chuyên gia về pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của nó.

Liên hệ đặt món!
challenges-icon chat-active-icon